Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Λέσβου

Η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μονομετοχικής ∆ημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Λέσβου του ∆ήμου Λέσβου με τον διακριτικό τίτλο Α∆ΕΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών συνολικού αριθμού 3 ατόμων, προς αντιμετώπιση επειγουσών και εποχιακών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ