Προσλήψεις 3 ατόμων στα Κύθηρα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Πρότυπης Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: τρεις (03)
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δύο(2) μήνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ