Προσλήψεις 20 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα»

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά 20 ατόµων (ΔΕ Φύλαξης) για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης, του Γενικού Νοσοκοµείου ‘ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» -Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ