Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ