Προσλήψεις 18 ατόμων στην ΠΕ Αχαΐας

H περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 34 ή 60 ηµεροµίσθια) συνολικού αριθµού 18ατόµων στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας για
την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ