Προσλήψεις 12 εργατών πυρασφάλειας στο Δ. Κρωπίας

Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη της πρώτης (1ης ) διαδικασίας 12 ατόµων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και 2 ∆Ε Οδηγών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 3 µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών
και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ