Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δ. Ανατολικής-Μάνης

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: 12 ατόμων ατόμων ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ