Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Κορυδαλλού

Ο Δήμος Κορυδαλλού, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του και ειδικότερα προτίθεται να προσλάβει 10 άτομα, διαφορετικής ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ