πρόσληψη-συνεργάτη-στο-πανεπιστήμιο-414912
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.11.2017 | 10:07

Πρόσληψη συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»», με επιστημονικά υπεύθυνο την κα. Σωτηρία Τριαντάρη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

 Εμπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ