Πρόσληψη ψυχολόγου στο Δ. Πετρούπολης

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Πετρούπολης που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συµβουλευτικής- ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους του ∆ήµου Πετρούπολης» συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ