Πρόσληψη νομικού συμβούλου στο Δ. Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών ανακοινώνει ό τι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή.
Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του δήμου Αχαρνών και θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του δήμου Αχαρνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ