Πρόσληψη νηπιαγωγού στο Δ. Πλατανιά

O Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός ατόµου για τη στελέχωση της δοµής «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Βουκολιών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ