Πρόσληψη μάγειρα στο Δ. Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών
Σταθμών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ