Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Μαραθώνα

O δήμαρχος Μαραθώνα ανακοινώνει ότι  προτίθεται  να  προβεί  στην  πρόσληψη  ενός  ειδικού  συνεργάτη  απόφοιτο
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης    ο  οποίος  θα  επικουρεί  το  Δήμαρχο  σε  θέματα  που  άπτονται  του  γραφείου  του,  δημοσίων  σχέσεων  και  τύπου,  και  καλεί  όλους  τους   ενδιαφερόμενους  που  κατέχουν  τα  κατωτέρω  απαιτούμενα  προσόντα  να  υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ