Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στην Π. Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
 Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 Να είναι Έλληνες πολίτες.
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική
συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ