Πρόσληψη εργάτη καθαριότητας στο Δ. Σπετσών

Ο Δήμαρχος Σπετσών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός
ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΞΕΙΣ