Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δυτ. Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση έργου για τη θέση του Επιστημονικού
Συνεργάτη – Συμβούλου που θα στελεχώσει τη Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών στην περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας με στόχο την παροχή εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους. Ειδικότερα:

1. Αντικείμενο Συμβάσεων:

Ο επιστημονικός συνεργάτης – σύμβουλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ 1 και ΠΕ 2 της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 :

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
 Οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων ομαδικής πληροφόρησης καθώς και επιλογή των θεμάτων προς συζήτηση με την εκάστοτε ομάδα (ΠΕ 2),
 Υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής κατά βάση στο πεδίο της
απασχόλησης (ΠΕ 2),
 Συγκέντρωση και αποστολή ερωτημάτων στη διαδραστική πλατφόρμα (ΠΕ1),
 Συμμετοχή στην υλοποίηση συναντήσεων δικτύωσης με Εργατικά Κέντρα, με σωματεία, ΟΤΑ, κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευτικούς φορείς, κ.α. (ΠΕ 1, ΠΕ 2),
 Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας της μονάδας παροχής υπηρεσιών προς εργαζόμενους στην περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (ΠΕ 1, ΠΕ 2)
 Οργάνωση και υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής (ειδικού ενδιαφέροντος) σε θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (ΠΕ 2),
 Συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 1 και
ΠΕ 2, όπως αναλύονται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1,
 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του έργου
 Διασύνδεση με το εξειδικευμένο κέντρο προώθησης της απασχόλησης στην περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΝΕ ΠΕΡ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΙΝΕ ΓΣΣΕ