Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο κέντρο «ΝΟΗΣΙΣ»

To «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ» ανακοινώνει την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποστήριξη-Επικοινωνίες ΝΟΗΣΙΣ-ΜΝΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» και κωδικό MIS 5011051 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΟΗΣΙΣ