Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει νομικές συμβουλές σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα νομικής φύσεως (γραπτά ή προφορικά), που
αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Γ) Ειδίκευση στο αντικείμενο, η οποία θα αποδεικνύεται ως εξής:
 με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, κλπ) ή
 αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή
 επαρκείς γνώσεις (π.χ. κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε αντικείμενο που θα απασχοληθεί)

Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται για μεν τους μισθωτούς, με χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Το έργο των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο και τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραπάνω, θα κατατίθενται από 22 Νοεμβρίου 2019 έως και 29 Νοεμβρίου 2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 15Α Πεύκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!