Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο δήμο Αθηναίων

Ο Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποιεί ότι πρόκειται να πληρώσει μία (1) θέση Ειδικού/ής Συμβούλου με καθήκοντα την παροχή συμβουλών επί οικονομικών θεμάτων , απευθείας στον κ. Δήμαρχο.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ Βαθμού. Ο/Η Ειδικός/ή Σύμβουλος θα πρέπει να κατέχει τα προσόντα διορισμού που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Ο/Η Ειδικός/ή Σύμβουλος θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν. 3584/2007.

Ο/Η Ειδικός/ή Σύμβουλος που θα πληρώσει την παραπάνω θέση θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντά του/της και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του/της ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση της παραπάνω θέσης καλούνται όπως, εντός 10 ημερών από την παρούσα δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, υποβάλλουν σχετική έγγραφη
αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα, Οικονομικών Επιστημών, σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007.

4. Βιογραφικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την εμπειρία του/της, σε Οικονομικά θέματα.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου
Διεκπεραίωσης και Αρχείου, της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!