Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Αχαρνών

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3584/2007, Για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης απαιτείται:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

2. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα

3) Αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας

4) Τίτλους Σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης

5) Εμπειρία ή ειδίκευση όπως περιγράφεται ανωτέρω, η δε εμπειρία θα αποδεικνύεται με αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τον χρόνο της απασχόλησης και εναλλακτικά, αντί αυτών με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Μπορούν επίσης να αποσταλούν δια συστημένης επιστολής. (Υπεύθυνη κα Μπόθου Ευφροσύνη, τηλ. 2132072457). Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει όμως συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα που θα προσληφθεί.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν.3584/2007 από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα προσλάβει με απόφασή του το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του το κατάλληλο. Η πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης θα γίνει με δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!