Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκε:

α.στο ΦΕΚ 110/τ.Γ΄/06-02-2019 η με αρ. Φε.16α/3995/31-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΧΚ46Μ9ΞΗ-9ΟΞ) προκήρυξη και
β. στο ΦΕΚ 205/τ.Γ΄/22-02-2019 η με αρ. Φε.16α/6929/14-02-2019 (ΑΔΑ:6ΔΘΙ46Μ9ΞΗ-744) προκήρυξη για την πλήρωση δώδεκα (12) συνολικά θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροσυστήματα, Αισθητήρια και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Προσαρμογής και Ανάγνωσης» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 -Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10471)

2. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Δεδομένων Ήχου και Εικόνας και Ασύρματα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 -Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10472)

3. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυείς και Φορετές Κεραίες, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/6-02-2019-Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10473)

4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Υπηρεσιών με έμφαση στη Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων και Περιεχομένου» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 -Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10474)

5. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδόν Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Εφαρμογές σε Ταλαντώσεις Χορδών και Ελασμάτων και Προσεγγιστικές Μέθοδοι» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10475)

6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ευρυζωνικά Δίκτυα Επικοινωνιών» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 -Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10476)

7. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές Web Servers» (ΦΕΚ:205/Γ΄/22-2-2019 – Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ 10477)

8. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Καινοτόμων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης» (ΦΕΚ: 205/τ.Γ΄/22-02-2019 – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10478)

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 -Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10479)

2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία με έμφαση στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)» (ΦΕΚ: 110/τ.Γ΄/06-02-2019 – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10480)

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτικές Μέθοδοι Ελέγχου και Κινητοποίησης των Αρθρώσεων και Μαλακών Μορίων» (ΦΕΚ: 205/τ.Γ΄/22-02-2019 -Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10481)

2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση Επώδυνων Μυοσκελετικών Προβλημάτων με χρήση Μεθόδων και Κλιμάκων» (ΦΕΚ: 205/τ.Γ΄/22-02-2019 – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10482)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 7η-05-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 2105381225, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών: 2105385308,-309,-312, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής: 2105381219, -216, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: 2105381173, Τμήμα Φυσικοθεραπείας: 2105387485

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!