Πρόσληψη δασκάλου ζωγραφικής στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Aνακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ένα άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παράδοση µαθηµάτων αισθητικής αγωγής» συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ