πρόσληψη-4-ατόμων-στην-κοινωφελή-επιχε-12910
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 07.09.2017 | 09:56

Πρόσληψη 4 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Κρωπίας ΚΕ∆Κ έχει ως αντικείµενο τη λειτουργία των Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παίδων του ∆ήµου Κρωπίας στα πλαίσια του Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής » και έχει εγκριθεί η ένταξή της στο εν λόγω Πρόγραµµα σύµφωνα µε τους οριστικούς πίνακες της ΕΕΤΑΑ ΑΕ µε κωδικό ένταξης 6740. Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιµο να προβεί σε πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου ως κάτωθι:

• Ένας (1) ∆άσκαλος ζωγραφικής ∆Ε Έργο : « Παροχή διδακτικού – υποστηρικτικού έργου δασκάλου ζωγραφικής στο Κ∆ΑΠ Καρελλά» Χρονικό διάστηµα : Από 01/09/2017 Έως 31/08/2018 (Ένα έτος) Τόπος εκτέλεσης : Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο 21ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου Καρελλάς-Κορωπίου Συνολικό ποσό αµοιβής αναδόχου: 6.000 ευρώ

• Ένας (1) Καθηγητής –τρια χορού ∆Ε Έργο : « Παροχή διδακτικού – υποστηρικτικού έργου καθηγητή –τριας χορού στο Κ∆ΑΠ Καρελλά» Χρονικό διάστηµα : Από 01/09/2017 Έως 31/08/2018 (Ένα έτος) Τόπος εκτέλεσης : Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο 21ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου Καρελλάς-Κορωπίου Συνολικό ποσό αµοιβής αναδόχου: 6.000 ευρώ

• Ένας (1) Θεατρολόγος ΠΕ Έργο : « Παροχή διδακτικού – υποστηρικτικού έργου θεατρολόγου στο Κ∆ΑΠ Καρελλά» Χρονικό διάστηµα : Από 01/09/2017 Έως 31/08/2018 (Ένα έτος) Τόπος εκτέλεσης : Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο 21ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου Καρελλάς-Κορωπίου Συνολικό ποσό αµοιβής αναδόχου: 6.000 ευρώ

• Ένας (1) Μουσικός ∆Ε Έργο : « Παροχή διδακτικού – υποστηρικτικού έργου µουσικού στο Κ∆ΑΠ Καρελλά» Χρονικό διάστηµα : Από 01/09/2017 Έως 31/08/2018 (Ένα έτος) Τόπος εκτέλεσης : Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο 21ο χλµ. Λεωφ. Λαυρίου Καρελλάς-Κορωπίου Συνολικό ποσό αµοιβής αναδόχου: 6.000 ευρώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ