Πρόσληψη 3 εργατών στη ΔΕΗ

Στην ανακοίνωση της πρόσληψης τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων εργατών για απασχόληση, που δεν θα ξεπερνά τα 60 ημερομίσθια, τα οποία και θα πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε εντός δωδεκαμήνου, για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Σ-Α, προχώρησε η ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους συμπληρώνοντας την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσιακή Μονάδα του ΥΗΣ Σφηκιάς ( τηλέφωνο Γραμματείας 23310 44040) από τις 29/05/15 μέχρι  και τις 05/06/2015.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψήφιου για τις ανάγκες του ΥΗΣ Σ-Α, θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κριτήρια, όπως:

-Εντοπιότητα

-Ανεργία και Χρονικό διάστημα αυτής

-Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης

-Προηγούμενη Εμπειρία στη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρησης. Εφιστάται, παρόλα αυτά, η προσοχή στους συμμετέχοντες καθώς οι προσλήψεις αφορούν μόνο ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλη ειδικότητα. Επίσης, σημειώνεται ότι η όποια επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη προηγούμενης απασχόλησης.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΕΗ ΣΦΗΚΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση