ΡΟΗ
προηγ επομ

Πρόσληψη 12 ατόμων στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.  Με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018  Απόφαση – Προκήρυξη του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:

– Δέκα  (10) κενές οργανικές θέσεις  Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

– Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

– Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Αρ. Προκήρυξης:  (ΑΔΑ : 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄ στο τηλέφωνο 2131371185.  Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 30/5/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, 12 ΑΤΟΜΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ