Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Παπάγου-Χολαργού

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Παπάγου- Χολαργού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει:

α) της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. 363084/20154/1815/1308 / 22-09-2017 (ΦΕΚ 39923/Β΄/22- 09-2017), του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠαγΟ – ΦΕΚ 1774/17/06/2016), περί έγκρισης κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017 – 2018 και β) της 25/2017 απόφασης του Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αντιμισθία για οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να λειτουργήσει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και με συνολικό αριθμό προσληφθέντων έξι (6) γυμναστών-στριών με τις παρακάτω ειδικότητες και για τα παρακάτω προγράμματα:

1) Μια (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ποδόσφαιρο και εμπειρία στην προπόνηση Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, για τη δημιουργία νέων τμημάτων.

2) Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Αντισφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Tένις.

3) Μια (1) θέση με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Μπάσκετ, για τη δημιουργία νέων τμημάτων.

4) Μια (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Oρχηστρικής.

5) Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών.

6) Μια (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Πάλης και γνώσεις – εμπειρία στην εκπαίδευση και οργάνωση τμημάτων Πολεμικών Τεχνών.

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των Π.Φ.Α. θα καλύπτεται από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή από την έγκριση χρηματοδότησης της Γ.Γ.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6041 «τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (με σύμβαση, ωρομισθίων κ.λ.π.) και τον Κ.Α. 15-6054 «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού».

Οι ανωτέρω ΠΦΑ θα απασχοληθούν στα εγκεκριμένα προγράμματα μικρής και μεγάλης διάρκειας όπως επίσης και στις εγκεκριμένες εκδηλώσεις της περιόδου 2017 – 2018. Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α. θα είναι :

α) «Άθληση και Γυναίκα»

β) «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία»

γ) «Άσκηση Ενηλίκων»

δ) «Παιδί και Αθλητισμός»

ε) «Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία»

στ) «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία»

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και ειδικότητα όπου απαιτείται.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η μοριοδότηση θα γίνει βάσει του «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης, περί έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 1774/17/06/2016) όπως ισχύει.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, η εμπειρία κλπ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος-η.

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: – Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. – Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. – Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο κατάστημα του φορέα καθώς και στο κατάστημα του Δήμου. Δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης σε δυο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού, εφ’ όσον εκδίδονται.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Βασικό κριτήριο κατάταξης είναι η ανεργία (η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ.) Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου), στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΠ και στη Διαύγεια. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο., υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ 1774/17/06/2016).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά) στον ΔΟΠΑΠ. Δ/νση: Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου – Παπάγου, στο ισόγειο, στη Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ (πρωτόκολλο) τηλ. 210 6543879, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, και ταχυδρομικά, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στην εφημερίδα (29/9/17) και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 30/9/17 έως και 9/10/17.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!