Προσλήψεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω προσφυγικού (ΦΕΚ)

To υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δύνανται να ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη, η συνολική πάντως διάρκεια της απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) μήνες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης, η οποία αναρτά- ται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδίκτυο και προσλαμβάνονται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων και ο υπολογισμός των μορίων πραγματοποιείται με βάση το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Ο βαθμός του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζεται με το 40 για τις κατηγορίες ΠΕ και TE και με το 20 για την κατηγορία ΔΕ, Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται για κάθε κατηγορία προσωπικού είναι σύμφωνος με τους εκάστοτε ζητούμενους από το ΑΣΕΠ τίτλους σπουδών για τις ίδιες κατηγορίες.

Για όσες κατηγορίες προσωπικού κριθεί απαραίτητο, θα ζητείται γνώση χειρισμού Η/Υ.

Όσοι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξαρτήτως μορίων και εντοπιότητας. Για τον υπολογισμό των μορίων, κάθε μήνας αποδεδειγμένης εμπειρίας πολλαπλασιάζεται με το επτά (7).

Όσοι υποψήφιοι έχουν εντοπιότητα προτάσσονται όλων των λοιπών υποψηφίων στον πίνακα ασχέτως αριθμού μορίων που συμπληρώνουν, με εξαίρεση την περίπτωση που υποψήφιος έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για τις θέσεις στο Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνεται υπόψιν η εντοπιότητα.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά ή προσόντα.

Ο τύπος του εντύπου της αίτησης που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καθορίζεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!