Προσλήψεις εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση ειδικών φρουρών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτούς/-ές που επιθυμούν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης σαράντα πέντε(45) ημέρες.

1. Όσοι/-ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 13:00 ώρα της Τρίτης 20 Αυγούστου 2019 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Ρεθύμνου. με βάση ότι αυτά θα είναι:
– Αριθμημένα, με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού.
– Καταγεγραμμένα σε πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-οί σελίδας/-ων του καθενός.

Επισημαίνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο/η ίδιος/ια ο/η αιτών/-ούσα.
(α) Υποχρεωτικά:
(1) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ3 εκ. Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο και εφόσον δεν την προσκομίζει αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία.
(3) Έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων αιτούντων επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής.

(4) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του/της αιτούντος/- σας.
(5) Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News

(6) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
(7) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους/-ες Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.), στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Σε περίπτωση που δεν εμφαίνεται αυτό – ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία – να προσκομίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό.

(8) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, κατά περίπτωση στην οποία να δηλώνουν ότι:
Πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα, προσόντα και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ
Α – 26/9-2-2007), όπως ισχύει.
Δεν κατέχουν δημόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης εκ μέρους τους θέσεως και ότι έχουν υπ’ όψιν τους περιορισμούς των Νόμων περί πολυθεσίας.
Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. (για τους άρρενες υποψηφίους).
Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9-2-2007), όπως ισχύει.
Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουν υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και δεν πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

Τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων και στο Βιογραφικό Σημείωμα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή.
2. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για περισσότερα του ενός μαθήματα θα έχουν τη δυνατότητα να τα αναγράφουν αυτά, κατά σειρά προτίμησης, στην αίτησή τους, με την οποία θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω.

3. Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014, όπως ισχύει. Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο – δικαιολογητικό θα συνοδεύεται και από επίσημη
μετάφραση.
4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 από 07-02-2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΡΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!