Λήγει η προθεσμία για προσλήψεις σε 12 δήμους

Λήγουν αυτή την εβδομάδα οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για 99 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους σε όλη την Ελλάδα. Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 • Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Σερρών

1 ΠΕ Κοινωνιολόγων
1 ΠΕ Νομικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 621 00 Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Κουρτέση Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2321350111 ή 2321350127) έως τις 11.11.2013.

 • Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Γορτυνίας

2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Δήμο Γορτυνίας στο Δημοτικό Κατάστημα στη Δημητσάνα, ΤΚ: 22007. Τηλ. επικοινωνίας: 2795360311, έως τις 11/11/2013.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Λέσβου

1 ΠΕ Κοινωνικλων Λειτουργών
και εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη απευθύνοντάς την υπόψη κου Καπηλάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2251350596) έως τις 12.11.2013.

 • Πρόσληψη 57 ατόμων στο Δήμο Δέλτα

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
9 ΔΕ Οδηγών φορτηγού
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
4 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων
41 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 57400, Σίνδος (τηλ. επικοινωνίας: 2310 797411) από έως τις 13.11.2013.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Τρίπολης

1 ΥΕ Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρίπολης Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, Τ.Κ. 22100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Καλογερά ή κ. Σταυρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713600431-432) έως τις 13.11.2013.

 • Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Μεγαλόπολης

1 ΔΕ Τεχνικών Οχημάτων
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεγαλόπολης, Παπαναστασίου 30, Τ.Κ. 22200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Τρεμπέλα Βασιλικής και κου Φωτόπουλου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2791360315, 2791360361) έως τις 11.11.2013.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου

1 ΔΕ Κοινωνικού Φροντιστή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος, υπόψιν κας Πέττα-Μπίκα Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909) έως τις 11.11.2013.

 • Πρόσληψη 2 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης

1 ΠΕ Δασκάλων και ελλείψει αυτών ΠΕ Θεάτρου ή ΠΕ Θεατρικών Σπουδών
1 ΠΕ Μουσικών Σπουδών ή ΠΕ Μουσικής Επιστήμης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρκαδίου 50, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. υπόψιν κ. Γ. Γύπαρη (τηλ. επικοινωνίας: 2831040157 – 2831040150, e-mail: [email protected]) έως τις 11.11.2013.

 • Πρόσληψη 14 ατόμων στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΠΕ Λογοθεραπευτών
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
2 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
1 ∆Ε Κοινωνικών Φροντιστών
1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
5 ΥΕ Καθαριστριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι , Τ.Κ. 56123, απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα, υπόψη κυρίου Ζάικου Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 556202/727210) έως τις 11.11.2013.

 • Πρόληψη 3 ατόμων στον Δήμο Αλλονήσου

3 ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Δημοτικό Κατάστημα Αλοννήσου, ΤΚ: 37005, Αλόννησος, τηλ. επικοινωνίας :24243 50212, έως τις 11/11/2013.

 • Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Λευκάδας

8 ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά) στην Γραμματεία του Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας (Βαρδάνια) κα Αραβανή Σοφία τηλ: 2645 0 25230, κατά τις ώρες 10.00 έως 16.00 μέχρι τις 13/11/2013.

 • Πρόσληψη 6 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Κώ

2 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ, ΑΒΕΡΩΦ 2, Τ.Κ. 853 00 – ΚΩΣ, υπόψιν κας ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22420- 22215) έως τις 11/11/2013.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!