Προσλήψεις 8 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας έως 31.07.2020, συνολικά οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-2020.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α με την ανάλογη ειδικότητα όπου αυτή απαιτείται.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 60 ετών.
 Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) στο Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, η οποία θα συνοδεύεται από:
1.Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και ότι θα απασχοληθούν σε όποια Δημοτική ενότητα τους υποδειχθεί.
3.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7.Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
8.Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:

Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!