Προσλήψεις 8 ατόμων στο ΣΠΑΠ-Αιτήσεις έως 17/3

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη οχτώ (08) ατόµων εποχικού προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2020 και συγκεκριµένα για την κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης, ενόψει της χειµερινής περιόδου (έτους 2020), προετοιµασίας και υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης.

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να είναι υγιείς, αρτιµελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν
4. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυµα υπέρβασης οκτάµηνης απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάµηνης διάρκειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τον Ν.3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου.
5. Απολυτήριος Τίτλος (µόνο για οδηγούς).
6. Άδεια οδήγησης (µόνο για οδηγούς).
7. Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τους Οδηγούς)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στην έδρα του Σ.Π.Α.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη), στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου (www.spap.com.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 11/03/2020 έως και 17/03/2020 , και ώρες από 10:00-13:00.

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΣΠΑΠ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!