προσλήψεις-7-ατόμων-στο-δήμο-θεσσαλονί-870833
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 18.06.2021 | 14:37

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με επτά -7- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ESTIA 2021, με το διακριτικό τίτλο «REACT».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317137, 2313317666, 2313317128.15

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/06/2021 έως και 28/06/2021.