Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Χαϊδαρίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, 6 ατόµων ειδικοτήτων γυµναστών και καλλιτεχνών µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος µε τίτλο «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Χαϊδαρίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 67 ετών.
2 Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.
3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07, να τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός θέσης και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά (χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από την Επιχείρηση).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους που απαιτούνται ως προσόντα πρόσληψης.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού και τις νόµιµης αναγνώρισης τους από την αρµόδια υπηρεσία.
4. Φωτοαντίγραφο του διπλώµατος ναυαγοσώστη όπου απαιτείται.
5. Βιογραφικό σηµείωµα και έγγραφα που αποδεικνύουν την εµπειρία – προϋπηρεσία στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς
πλήρωσης θέσης.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνουν τυχόν απασχόληση στον ∆ηµόσιο
ή Ιδιωτικό τοµέα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνουν ότι,
α) έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
β) δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07(ΦΕΚ 143/Α΄/28-9-07) γ) οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί µόνιµα από αυτές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!