Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο ΚΑΠΗ Λάρισας

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 4 άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του τµήµατος Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του ∆ήµου Λαρισαίων οι οποίοι θα απασχοληθούν ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

Ειδικότητα: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα) και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην ακόλουθη δ/νση :Ι. ∆ραγούµη 1 Τ.Κ. 41222 1ος όροφος , Τµήµα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες 08:00 -14:00 είτε ταχυδροµικώς, από την 20/09/2020 έως και την 24/09/2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοίκησης και Προσωπικού του ∆ήµου (τηλ. 2413 500-318, υπεύθυνη : Ε. Ανδρέου) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος καθώς και στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας την 16/09/2020 και να δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα την 16/09/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΠΗ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!