Προσλήψεις 4 Γυμναστών στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά 4 ατόµων για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση