προσλήψεις-35-ατόμων-στο-δήμο-πετρούπολ-38534
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 11.05.2020 | 14:37

Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δήμο Πετρούπολης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν.2738/99 και την παρ.4 άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) και την παρ.22 άρθρο 12 του Ν.4071/2012, με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ), οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

Σύμφωνα με τον νόμο περί εκλογών (άρθρο 6 ̟αρ. 4 του ν. 4555/2018), καθώς επίσης µε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως έχει τροποποιηθεί µε τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28) και την με αριθμ. πρωτ. 24722/3.4.2019, 14/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ρυθμίζονται οι προσλήψεις και οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά την προεκλογική περίοδο και εξαιρούνται της απαγόρευσης οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων µέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού µε αντίτιµο και λοιπές αντικαταβολές και των απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

Γενικό σύνολο θέσεων έως τριάντα πέντε (35).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σπουδών ως εξής:

– Υ.Ε. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει).

5. Βεβαιώσεις εμπειρίας στις αντίστοιχες θέσεις (εάν υπάρχει).

6. Πιστοποιητικό υγείας για τις θέσεις των κυλικείων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετρούπολης (Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης τηλ: 210-5066955) στον αρμόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Ζηνέλλη Γεώργιο, καθημερινά από 9 π.μ έως 13:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, από Δευτέρα 11/05/2020 έως και Παρασκευή 15/05/2020