Προσλήψεις 26 ατόμων στην Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Πλόες – ΕΨΥΜΕ) πρόκειται να λειτουργήσει το Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα  στον Πειραιά  με βάση την απόφαση ένταξης, και καλέι του υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στις παρακάτω θέσεις εργασίας.

 

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.1 Νοσηλευτής/τρια 6 (έξι) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

 

Α.2 Ψυχολόγος 2 (δύο) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου
Α3 Εργοθεραπευτής 2 (δύο) Πτυχίο ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου
Α4 Λογοθεραπευτής 2 (δύο) Πτυχίο ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου
Α5 Κοινωνικής Εργασίας 2 (δύο) Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο ΑΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας Μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου
Α6 Γενικών Καθηκόντων 10 (δέκα) Απολυτήριο Δ.Ε. ή Υ.Ε. Πλήρους απασχόλησης , ορισμένου χρόνου
Α7 Διοικητικό Υπάλληλο 1 (ένα) ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή Λογιστικού Πλήρους απασχόλησης , ορισμένου χρόνου
Α8 Παιδοψυχίατρος (Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων) ως Επιστημονικά Υπεύθυνος 1 (ένας) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής   της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον αυτισμό  Μερικής απασχόλησης , ορισμένου χρόνου

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (όπου προβλέπεται)
 • Υ/Δτου Ν. 1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (που μνημονεύτηκαν παραπάνω) και στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

 

Τα Απαιτούμενα Προσόντα ελέγχονται και αν ο/η υποψήφιος/α τα διαθέτει, συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγησης, δηλ. στη Συνέντευξη και τη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ελέγχεται μέσω Συνέντευξης
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ αφορά μόνον βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές 
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  Πιστοποιημένος τίτλος σπουδών
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπρόσωπου φορέα, όπου αυτή  πραγματοποιήθηκε

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

α/α Κατηγορίακριτηρίων Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Βαθμός
1 Εργασιακή Εμπειρίασε συναφές αντικείμενο

(συμμετέχει με ποσοστό  50% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου)

0 έως 1 έτος 0
2 έως 5 έτη 20
5 έως 8 έτη 30
από 8 έτη και άνω 50
2 Χαρακτηριστικάπροσωπικότητας (Συνέντευξη)

(συμμετέχει με ποσοστό  20% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου)

Επικοινωνία 0-10
Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Έργου 0-10
Επαγγελματικοί Στόχοι-Ενδιαφέρον 0-10
Συνολική Παρουσία 0-10
3 Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών(συμμετέχει με ποσοστό  10% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Ανάλογα με το βαθμό συνάφειαςμε το αντικείμενο του Έργου       30 
4 Γνώση ξένης γλώσσαςκαι χειρισμού Η/Υ

(συμμετέχει με ποσοστό  10% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου)

Γνώση ξένης γλώσσας       10
Γνώση χειρισμού Η/Υ       10
5 Εθελοντική εργασία (συμμετέχει με ποσοστό  10% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Τουλάχιστον 6 ανθρωπομήνες       10

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΗ επιλογή γίνεται με βάση το ακόλουθο σύστημα Συντελεστών βαρύτητας
Κριτήρια Περιγραφή Συντελεστής βαρύτητας
Κ1 Εργασιακή εμπειρία αντίστοιχη με το έργο που θα ανατεθεί 0,50
Κ2 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 0,20
Κ3 Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών 0,10
Κ4 Γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 0,10
Κ5 Εθελοντική εργασία 0,10
Ο Συνολικός Βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από τη σχέση: ΣΒ=(Κ1×0,50)+(Κ2×0,20)+(Κ3×0,10)+(Κ4×0,10)+(Κ4×0,10)

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα:

ΓΕΝΙΚΑ

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

  

   ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Για το κριτήριο “Εργασιακή Εμπειρία” οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κλπ) ανάλογα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας.
 • Για το κριτήριο “Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών” Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τους πρόσθετους τίτλους βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Για το κριτήριο «Γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ» Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 β) πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και καλύπτει τα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Για το κριτήριο «Εθελοντική Εργασία» υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου φορέα  στον οποίο ο υποψήφιος προσέφερε εθελοντικά, στην οποία θα αναφέρεται το ακριβές διάστημα (σε ανθρωπομήνες) και το είδος της εθελοντικής εργασίας που προσέφερε

 

Για τον υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας (ΣΒ), το κάθε κριτήριο βαθμολογείται, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προστίθενται τα γινόμενα τους.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Θα εκδοθεί και θα διανεμηθεί Δελτίο Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής. Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας Αττικής και μία (1) ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Ολόκληρη η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση θα υπάρχει αναρτημένη στα γραφεία της Διοίκησης της ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ, Μάρκου Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, καθώς και στην ιστοσελίδα (www.epsyme.gr)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης

 1. Στα γραφεία της Διοίκησης της ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, 3ος όροφος από τις 9:30 π.μ. έως τις 15:30 μ. μ.
 2. Στην ιστοσελίδα www.epsyme.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ή να την αποστείλουν με κούριερ, από Δευτέρα έως Παρασκευή  9:30 π.μ – 15:30 μ.μ. στη διεύθυνση: ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ, Μάρκου Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα TK 18648.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η 25/02/2020 και ώρα 15:30 μ.μ.

 

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού της ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και ολοκληρώσει τον κύκλο των συνεντεύξεων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση.

 1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε οκτώ Πίνακες (ανά κωδικό θέσης), με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει από τα βαθμολογούμενα κριτήρια και με αναγραφή της βαθμολόγησης κάθε ενός κριτηρίου.
 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Εργασιακή Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο» και αν προκύπτει πάλι ισοβαθμία οι υποψήφιοι καλούνται σε δεύτερη Συνέντευξη.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ο φορέας  μέσα σε διάστημα εφτά (7)  ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης. Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διοίκησης (Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα),  και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.epsyme.gr.

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση Ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με κούριερ στα γραφεία της Διοίκησης (Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα, TK 18648).  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της Ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής. Η τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων εντός δύο ημερών εξετάζει τις ενστάσεις, κοινοποιεί το αποτέλεσμα στους ενιστάμενους και καταρτίζει τους τελικούς Πίνακες Κατάταξης  των υποψηφίων.

  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι τελικοί Πίνακες Κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.epsyme.gr καθώς και στα γραφεία της Διοίκησης (Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα).

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ θα προσλάβει το προσωπικό με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού θα επιλεγούν τυχόν επιλαχόντες και εφόσον δεν υπάρχουν ή αρνηθούν τη Θέση με Υ/Δ του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) θα βγει εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!