Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από την υπ’ αριθ. 54/2017 απόφαση του ∆.Σ, η οποία επικυρώθηκε µε την αριθ. 35798/15-03-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού δύο [02] ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Καταγραφή

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
4. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Γρεβενών [∆νση: Πλ. Ελευθερίας 1 / τηλ: 24623-50868] και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Βάϊος ∆ηµήτριος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία επτά (07) εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή: από 06-04-2017 έως και 18-04-2017.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!