Προσλήψεις 2 ατόμων στην περιφέρεια Ηπέιρου - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
16
Νοέμβριος
Back

Προσλήψεις 2 ατόμων στην περιφέρεια Ηπέιρου

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο –
Τ.Κ. 45 221 (τηλ. επικοινωνίας: 26513-64236).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει
τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΕ), με σειρά προτίμησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της έδρας
της Περιφέρειας Ηπείρου και στην ιστοσελίδα της, ήτοι από 17 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου
2021. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην
αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρ. 8 παρ. 4 του Ν.
1599/1986).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου(www.php.gov.gr) όπου θα αναρτηθεί και η
παρούσα ανακοίνωση.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!