προσλήψεις-17-ατόμων-στο-φεστιβάλ-κινημ-1043074
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 05.07.2023 | 13:15

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ», γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου (1) «Επιστημονική τεκμηρίωση, ανάπτυξη περιεχομένου, παρακολούθηση και προβολή» της Πράξης «+Ε Μ Α Τ Ε Κ Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο του Ελληνικού Κινηματογράφου» με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014 /κωδ. Ενάριθμου Έργου 2022ΤΑ01400083), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00

Αναλυτικά: