προσλήψεις-15-ατόμων-στο-δήμο-σοφάδων-754498
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 12:39

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Σοφάδων

O δήμος Σοφάδων ανακοινώνει θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΢οφάδων για την κάτωθι ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

ΤΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2443 3 53240 στο δημαρχείο ΢οφάδων, 2ος

όροφος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος,

ήτοι: από 28-03-2020 έως και 31-03-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ