Προσλήψεις 12 ατόμων στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS»

Η ανεξάρτητη Ανθρωπιστική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2020 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα «Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS/NFE Samos, SIL in Athens» που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

 •  Ένα (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Λέσβου και ένα (1) συνεργάτη Ψυχολόγο για το νησί της Χίου με κωδικούς θέσεων ΨΥ_Λ και ΨΥ_Χ αντίστοιχα.

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
 Πτυχίο Ψυχολογίας
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, διαχείριση περιστατικών SGBV.
 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
Στα καθήκοντα του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:
 Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
 Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών
ή άλλες υπηρεσίες
 Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
 Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
 Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
 Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

 • Δυο (2) συνεργάτες Δικηγόρους για το νησί της Σάμου και ένα (1) συνεργάτη Δικηγόρο στο νησί της Χίου με κωδικούς θέσεων ΔΙΚ_Σ και ΔΙΚ_Χ αντίστοιχα

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα
 Πτυχίο Νομικής
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y
Στα καθήκοντα του/της Νομικού περιλαμβάνονται:
 Υποστήριξη περιστατικών
 Λήψη παραπομπών για νομική συμβουλευτική από τους υπεύθυνους διαχείρισης υποθέσεων ή από άλλες υπηρεσίες/φορείς
 Καταγραφή στοιχείων που αφορούν τις προοπτικές του αιτήματος ασύλου κ.ο.κ.
 Παροχή κάθε απαραίτητης νομικής υποστήριξης στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου (προκαταγραφή, καταγραφή, παραλαβή αποφάσεων, σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, διαδικασίες
Δουβλίνου κλπ)
 Παροχή νομικής συμβουλευτικής
 Επικοινωνία με το δίκτυο των υπηρεσιών, προγραμμάτων και φορέων με συναφή αντικείμενο που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα, με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου
 Τακτική παρακολούθηση νομικών υποθέσεων
 Τακτική επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς διαχείρισης μιας υπόθεσης και διασφάλιση παροχής διεπιστημονικής υποστήριξης, πάντα με τη διασφάλιση, τήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων

 • Δυο (2) συνεργάτες για τις θέσεις των CASE WORKER στο νησί της Σάμου και έναν (1) συνεργάτη CASE WORKER στο νησί της Χίου με κωδικούς θέσεων C_Σ και C_Χ αντίστοιχα.

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
 Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή
παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών SGBV.
 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)
Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:
 Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση
 Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
 Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
 Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
 Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
 Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
 Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο

 •  Δύο (2) συνεργάτες Φαρσόφωνους Διερμηνείς για τα νησιά της Σάμου και της Λέσβου με κωδικούς θέσεων Φαρσι_Σ και Φαρσι_Λ

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
– 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
– Άριστη γνώση Φαρσί
– Καλή γνώση Ελληνικών

 • Ένα (1) συνεργάτη για την θέση Αραβογαλλόφωνου Διερμηνέα στη Σάμο με κωδικό θέσης Αραβικά_Σ

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
– 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
– Άριστη γνώση Αραβικών
– Άριστη γνώση Γαλλικών
– Καλή γνώση Ελληνικών

 • Ένα (1) συνεργάτη για την θέση Γαλλόφωνου Διερμηνέα στη Σάμο με κωδικό θέσης Γαλλικά_Σ
  Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:
  – 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
  – Άριστη γνώση Αραβικών
  – Άριστη γνώση Γαλλικών
  – Καλή γνώση Ελληνικών

Ο ρόλος του Διερμηνέα καλύπτει μεταξύ άλλων:

– Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας, σε γλώσσα, που κατανοεί το κάθε παιδί ή/και οι συγγενείς του, μεταξύ της ομάδας στόχου και του επιστημονικού προσωπικού
– Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη αναγκών και διαχείριση των αιτημάτων της ομάδας στόχου

 •  Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού στη περιοχή της Αθήνας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:ΠΔ_SIL).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα

 Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- ΠαιδαγωγικήςΨυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και
εφήβων
 Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών)
 Γνώση χειρισμού H/Y
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 07/02/2020 προς: hr@praksis.gr.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

 • Το Σωματείο αναζητά επιπλέον ένα Γιατρό μέσω ΑΣΕΠ, με διάρκεια σύμβασης έως  και την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Ένστασης

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, MKO PRAKSIS


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!