Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
16
Νοέμβριος
Back

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου γνωστοποιεί την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών, συνολικά 12 ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε µε φυσική παρουσία
(σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέτρα) είτε ηλεκτρονικά, στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου
(Τηλέφωνα ∆ηµαρχείου, τηλ: 2352350159,102,136,150) τα παρακάτω
δικαιολογητικά στα εξής mail: [email protected] και
[email protected],

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του
ν.3584/07.
5. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων των
δηµοτικών καταστηµάτων, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρείς (3) ηµέρες
(υπολογισµένες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 17/11/2021 µέχρι 19/11/2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του
Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων
πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη
σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυµα υπέρβασης
οκτάµηνης απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ.2 του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάµηνης διάρκειας.
γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε
σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!