Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 217/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 38387/29-6- 2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆ΕΚΑ (10) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Κύρια Προσόντα

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Εντοπιότητα

1. Προηγούνται οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Πάρου

2. Έπονται οι δηµότες της υπολοίπων ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων

3. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.

2. Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.

4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

5.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους εκτός από τα αποδεικτικά των τυπικών τους προσόντων όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου 2017.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!