Προκήρυξη θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύμφωνα με το A.Π.196/15-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
(SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

– SRB/AD/2017/005 –Senior Financial Stability Expert (AD 8)
– SRB/AD/2017/006 –Senior Financial Expert (AD 8)
– SRB/AD/2017/007 –Senior Bank Resolution Expert (AD 8)

Πληροφορίες για τ ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://srb.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στο
ως άνω Συμβούλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως
την 29η Ιανουαρίου 2018, ώρα 12:00 Βρυξελλών (κατόπιν παρατάσεως).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ