Προκήρυξη πλήρωσης έξι θέσεων Προϊσταμένων του ΥΠΑΑΤ (αίτηση)

Σας γνωστοποιούµε ότι εκδόθηκε η αριθ 11251/132155/7-12-2017 (Α∆Α 7Σ1Κ4653ΠΓ-137)
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης έξι (6) Γενικών ∆ιευθύνσεων του ΥΠΑΑΤ, την οποία
συνηµµένα σας αποστέλλουµε.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα θα υποβάλλονται στα
αρµόδια τµήµατα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την
αίτηση και το βιογραφικό τους σηµείωµα και ηλεκτρονικά, ως ακολούθως :

Για τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Τροφίµων και Αποκεντρωµένων
∆οµών στο email : [email protected] και για τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής και Αλιείας στο email : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΑΤ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΕΞΙ ΘΕΣΕΙ