Όλες οι προσλήψεις σε δημόσιο, ΟΤΑ και πανεπιστήμια που προκηρύχθηκαν μέσα στην εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα προκηρύχθηκαν οι εξής προσλήψεις:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 282/27.01.2016), σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», που χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Ρόδο.

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016 στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του
Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2016_0399)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
Τηλ. : 22510-36700
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου TMS_Gramm@aegean.gr ή στο τηλέφωνο 22410-99317 και 22410-99386.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/ ) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Ρόδου.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Genetic and Functional Characterization of the Bemisia tabaci CYP6CM1-based Resistance Mechanism for Improving the Sustainability of Whitefly Control» το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Bayer CropScience.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ ή Βιολογίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών
– δειγματοληψία, ανάπτυξη και επιλογή πληθυσμών Bemisia tabaci
– διενέργεια βιοδοκιμών και μοριακών δοκιμών (απομόνωση DNA/RNA, σύνθεση cDNA, PCR, qPCR) για την διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας
αξιολόγηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 86/29-01-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Το έντυπο πρότασης μπορούν να το αναζητήσουν στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ http://www.nagref-cha.gr/ ή μπορούν να απευθύνονται στη κα. Καλεντάκη Παπαδιώ, τηλ. 2810-302318, email: p.kalentaki@nagref-her.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2810 302307 (Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου) και 2810 302 318 (κα Π. Καλεντάκη)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων ( ΙΔΕΠ): Πρόσληψη 1 ερευνητή
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων ( ΙΔΕΠ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Μία (1) θέση ερευνητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Ενέργειας από εναλλακτικά Καύσιμα»

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ στην κατωτέρω Διεύθυνση:
ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΙΔΕΠ: κα Αχίλλα Θωμαΐς Τηλ. (2310 498112)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2016
Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος με ΚΑ 4362 και τίτλο «ForEMOsT. Sinking equality: Business
Startup motivation and business growth in female enterpreneurship», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 ενδιαφέρεται να συνάψει την
παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείμενο έργου: : η εμπειρική διερεύνηση παραγόντων κοινωνικής-πολιτισμικής
ταυτότητας που μπορούν να εξηγήσουν διαφορές ως προς την επιχειρηματική
πρόθεση και τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών, αλλά και υπο-ομάδων
γυναικών, ομάδες γυναικών (άνεργες, αυτο-απασχολούμενες, απασχολούμενες στο
δημόσιο) που επιδεικνύουν ή δεν επιδεικνύουν επιχειρηματική πρόθεση ή
συμπεριφορά.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr μέχρι και τη
Δευτέρα 08/02/2016 (ώρα 14:00).
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα
ληφθούν υπόψη. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948,
email: kopanaki@uoc.gr
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης:
Κωνσταντίνος Καφέτσιος, τηλ: 28310 77534., email: kafetsik@uoc.gr

Δήμος Κέρκυρας: Πρόσληψη 8 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 49100 Κέρκυρα. Πληροφορίες: Κοντού Σοφία & Κοτινά Αικατερίνη, τηλ.2661362775)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, ήτοι από την 31/01/2016 έως και τις 09/02/2016.

Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 1 ειδικού συνεργάτη
ΓΝ¬ΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα :
Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου κλάδου ΠΕ σε νομικά θέματα.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,(από 28/01/2016 έως και 04/02/2016) στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικ.Μέριμνας, Ταχ.Δ/νση : Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Άγιος Στέφανος κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:30-14:30 τηλ.2132030 615.
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 66 ατόμων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών ή / και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων του 18ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016.
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr ) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 109/15-1-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την
πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.6. 407/1980, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1) Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής
2) Εργαστήριο IV Φυσικής
3) Εργαστήριο ΙΙ Πληροφορικής
4) Χημεία ΙΙ
5) Κεραμικά και Ύαλοι

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 17-2-2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http:// www.matersci.upatras.gr
E-MAIL: mscisecr@upatras.gr
ΤΗΛ.: 2610-997554
FAX: 2610-969368

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 2 ατόμων
Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων για το έργο «Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε θέματα που απασχολούν
καθημερινά τους ηλικιωμένους και υποστήριξη συνταγογράφησης για χρόνιες
παθήσεις», για το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας Τρίτης Ηλικίας και Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (για τις δομές των Κ.Α.Π.Η.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ή Καρδιολόγου ή Πνευμονολόγου ή Ουρολόγου ή Γαστρεντερολόγου ή Ορθοπεδικού) 1 έτος 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468, εσωτ. 17).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr ) γ) στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομού Ρεθύμνης (ΚΕΠ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 29-1-2016 έως και 8-2-2016.

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Πρόσληψη 26 ατόμων
Το Αρεταίειο Νοσοκομείο, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Νοσηλευτικής- Αθήνα
8ΤΕ Νοσηλευτικής- Αθήνα
3ΤΕ Μαιευτικής- Αθήνα
1ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής- Αθήνα
3ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικού)- Αθήνα
1ΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτρολόγος) – Αθήνα
1ΔΕ Τεχνικός (Κλιβανιστής) – Αθήνα
2ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (με την πρόσληψή τους θα υποβληθούν σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις) – Αθήνα
4ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού- Αθήνα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Αρεταίειο Νοσοκομείο, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Βασ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 115 28 – Αθήνα, υπόψιν κ.κ. Μαρίας Κουρεβέση & Αφροδίτης Κουβέλη (τηλ.: 210 7286433 & 210 7286431).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-01-2016 έως και 04-02-2016.
ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφέρειας Κρήτης, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα:

1Π.Ε. Γεωπονίας φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, επτάμηνης διάρκειας, με τίτλο «Studies on the susceptidility of Tuta absoluta to novel and diamide insecticides» το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Bayer AG, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
– ανάπτυξη φυτών,
– ανάπτυξη πληθυσμώνTuta absoluta,
– διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση με την εταιρία Bayer CropScience AG.
– αξιολόγηση και μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 54/22-01-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας, Καστοριάς 32 Α, Μέσα Κατσαμπά, Τ.Κ. 713 07, Ηράκλειο, Κρήτη.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 302309 και 2810 302 318 (υπόψιν κ.κ. Εμμ. Ροδιτάκη και Π. Καλεντάκη).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του Ινστιτούτου οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο και β) στο Δήμο Ηρακλείου και θα αναρτηθεί α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στις ιστοσελίδες του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr και www.nagref.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-02-2016 (ώρα 12.00μ.μ.).
Δήμος Μεγαρέων: Πρόσληψη 15 ατόμων
Ο Δήμος Μεγαρέων, που εδρεύει στα Μέγαρα του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί [Γ’ (C) κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] – (Υπηρεσία Καθαριότητας)-Μέγαρα
2ΔΕ Οδηγοί [Γ’ (C) κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] – (Υπηρεσία Καθαριότητας)-Μέγαρα.
10ΥΕ Εργάτες (Καθαριότητας)- (Υπηρεσία Καθαριότητας)-Μέγαρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Μεγαρέων, Τμήμα Αθρώπινου Δυναμικού, Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα, Αττική, υπόψιν κ. Φωτεινής Στυλιανοπούλου (τηλ.: 22960 81110 ή 22960 81904).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-01-2016 έως και 05-02-2016.
Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης: Πρόσληψη 18 ατόμων
Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Δομικών Έργων – ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη
1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης (Για εργασίες λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων,
δεξαμενών και βιολογικού καθαρισμού) – ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη
2ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες (Για εργασίες τηλεθέρμανσης)- ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη
8ΔΕ Βοηθοί, Τεχνίτες, Υδραυλικοί – ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη
2ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι -ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη
2ΥΕ Εργάτες-τριες Οικοδομικών Εργασιών – ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη
1ΥΕ Εργάτης – ΔΕΥΑ Κοζάνης- Ι. Μικρού 1, Κοζάνη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, Ι. Μικρού 1, Τ.Κ. 501 32 Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία, υπόψη κ. κ. Νικολάου Νικόλαου ή Λιάπη Βασιλικής (τηλ.: 24610 51516).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-01-2016 έως και 08-02-2016.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.): Πρόσληψη 1 ατόμου
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.), που εδρεύει στην Ορεστιάδα της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : 8 ώρες ημερησίως Δευτέρα-Παρασκευή)ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Δάσκαλος Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κ.Δ.ΑΠ)- Ορεστιάδα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔH.Κ.Ε.Π.Α.Ο.), Κων/πόλεως 59, Τ.Κ. 682 00, Ορεστιάδα, Έβρος, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, υπόψιν κ. Ευθυμίου (τηλ.:25520 27272 ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-02-2016 (ώρα 10.00π.μ.).
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, στη συνεδρία της 12/1/2016 έχοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.6 του Ν.4009/2011 όπως ισχύουν, την αρ. 490/23.12.2015 Συνεδρίαση της Συγκλήτου καθώς και την αρ. 32/08.01.2016 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, πέντε (5) ατόμων για θέσεις διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:
1. Τεχνολογία Κυτταροϊστοκαλλιεργειών, 8ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
2. Μοριακή Ενζυμολογία, 8ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
3. Μοριακή Βιολογία, 2ου εξαμήνου Τμήματος ΕΤΔΑ και 4ου εξαμήνου Τμημάτων ΑΟΑ και ΕΖΠΥ
4. Βιοτεχνολογία Φυτών, 8ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
5. Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA – Ομικές Τεχνολογίες, 4ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
6. Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση και Μεταγωγή Σήματος, 8ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
7. Φυσιολογία Φυτών, 2ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
8. Βιοχημεία Βιομορίων, 2ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
9. Γενετική Οργανισμών Μοντέλων, 8ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ
10. Αναλυτική Βιοτεχνολογία, 8ου εξαμήνου Τμήματος ΒΤ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γραμματεία, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα.
Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ ή NΠIΔ ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία ή το φορέα της Α΄ κατεχόμενης θέσης τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294662.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-02-2016.
Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2016 και 30-09-2016,συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής (Α.Σ.Κ.Τ.) Μαθητών – (έως και 30/9/2016)- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-ΧΩΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ»
1ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής (Α.Σ.Κ.Τ.) Ενηλίκων-(έως και 30/9/2016)- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-ΧΩΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ»
1 Διευθυντής Χορωδίας-(έως και 30-06-2016)- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΜΝΑΚΗΣ»
1 Διευθυντής Παραδοσιακής Χορωδίας-(έως και 30-06-2016)- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΜΝΑΚΗΣ»
1ΠΕ Καθηγητής Μουσικής(Καλλιτεχνικός Διευθυντής) -(έως και 30-06-2016)- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΔΕΙΟΥ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομα, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.), στην ταχ. διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δ. Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ηρακλείου 264, Τ.Κ. 142 31, Νέα Ιωνία, Αττική.
Η ανακοίνωση αναρτάται στον ΟΠΑΝ Ν. Ιωνίας , στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας, στο ηλεκτρονικό site www.opandni.gr , και στη Διαύγεια. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες του Νομού Αττικής.
(Μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-01-2016 έως και 09-02-2016.
(9.00π.μ. – 14.00 μ.μ.).

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση συνολικά τριών (3) υπαλλήλων (μονίμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού (όλων των ειδικοτήτων), ήτοι δύο (2) για την Κεντρική Υπηρεσία του ΑΣΕΠ και ένας (1) για την Αποθήκη, με έδρα την Παλλήνη Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2016/January_2016/27012016_2.csp;jsessionid=44E6128C9D8F8951E3967F73F85C4888
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 111/18.1.2016 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 74Μ0ΟΞΝ5-ΘΔ3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 16.1/571/20.01.2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 64Κ2465ΦΘΕ-ΙΛ2.

Προκήρυξη Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ): Πρόσληψη 1 ατόμου
Σύμφωνα με το Α.Π. 343/18-1-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα με στοιχεία: eu-LISA/16/SNE/1.1 Security Policy Expert.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έγγραφο της Υπηρεσίας τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την 8η Φεβρουαρίου 2016, στη διεύθυνση: admin@rp-grece.be
Θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά τα ειδικά έντυπα SNE FORM 1a EMPLOYER AUTHORIZATION FOR SECONDED NATIONAL EXPERT CANDIDATE (έγκριση της Υπηρεσίας τους) και SNE STANDARD APPLICATION FORM (αίτηση υποψηφιότητας), τα οποία θα αναζητηθούν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: www.ydmed.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55 ),
να υπογραφούν ιδιοχείρως, να σαρωθούν και να αποσταλούν στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-02-2016.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΟΤΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!