Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δ. Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριών (3) θέσεων µονίµου προσωπικού κλάδου ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , µε µετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού, Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆. ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης – Τµήµα Μονίµου Προσωπικού, Ταχ. ∆/νση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12,ΤΚ 18535 , Πειραιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Αφήστε μια απάντηση