Μετατάξεις 78 υπαλλήλων στο ΣΔΟΕ - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
13
Ιανουάριος
Back

Μετατάξεις 78 υπαλλήλων στο ΣΔΟΕ

Μέχρι την Παρασκευή 08-09-2017 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετατάξεις 78 υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ Αθηνών, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Θεσσαλονίκη), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων – Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26), των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Εφοριακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ΤΕ Εφοριακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ΔΕ Εφοριακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

1ΠΕ Τελωνειακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

1ΤΕ Τελωνειακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

1ΔΕ Τελωνειακών, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

2ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. ΣΔΟΕ ΑΘΗΝΩΝ

14ΠΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

10ΤΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

5ΔΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1ΠΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

5ΤΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1ΔΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

4ΠΕ Πληροφορικής, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

10ΠΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

5ΤΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

5ΔΕ Εφοριακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

1ΠΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

3ΤΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

1ΔΕ Τελωνειακών, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ)

2ΠΕ Πληροφορικής, Π.Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κ.&ΑΝ.Μ.-Θ.(ΘΕΣ/ΚΗ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.ΑΡΧΗΣ (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη διάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ., οι Υπάλληλοι Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων εκτός Δημοσίου Τομέα (Ν.1892/1990 (Α’101)) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (Α’263), καθώς και οι Υπάλληλοι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011 (Α’31) και του άρθρου 50 του Ν.4368/2016 (Α’21), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 (Ν.4370/2016(Α’37).

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα, αλλά και τα πρόσθετα κατά τα οριζόμενα στα π.δ. 50/2001 και π.δ. 111/2014, όπως ισχύουν.

Για τις Κατηγορίες/Κλάδους ΠΕ/ΤΕ- Εφοριακών/Τελωνειακών επιπροσθέτως θα συνεκτιμηθούν:

– Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφείς με τα ζητούμενα από την παρούσα πρόσκληση πτυχία ή και διδακτορικό.

– Γνώσεις διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η γνώση της συναφούς κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

– Οι γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων / προμηθειών / παροχής υπηρεσιών ή γνώση νομοθεσίας κρατικών ενισχύσεων.

– Εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες, τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή εμπειρία ενός έτους ως ελεγκτής σε δημοσιονομικό έλεγχο ή συναφές αντικείμενο.

– Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τον ενδιαφέρει, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/40342/0004/29.06.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξεις» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β΄, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362 (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!